Inżynieria i Monitoring Środowiska na Wydziale GGiIŚ to pierwszy tego typu kierunek na AGH i jeden z najlepszych w Polsce.

Inżynieria i Monitoring Środowiska

Zatroszcz się o klimat i zostań inżynierem środowiska. Zapisz się do nas na studia w systemie e-Rekrutacja.
E-Rekrutacja

Studia

Kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska jest kierunkiem techniczno-przyrodniczym zatem zapraszamy na studia kandydatów o zainteresowaniach zarówno technicznych jak i przyrodniczych.

Powietrze, wody, gleby, lasy, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii i o wiele więcej...

Wyróżnikiem studiów pierwszego stopnia na naszym wydziale jest kompleksowe podejście do kształcenia we wszystkich podstawowych aspektach środowiskowych. Dzięki temu studenci mogą poznać wszystkie komponenty środowiska.

Najważniejsze jest zamiłowanie do inżynierii środowiska!

Ze względu na bardzo szeroki zakres poruszanych zagadnień technicznych i przyrodniczych oraz różnorodność oferowanych przedmiotów fakultatywnych możliwe jest dopasowanie toku studiów do własnych preferencji i zainteresowań.

Zajęcia

Studia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska charakteryzują się dużą różnorodnością prowadzonych zajęć. Studenci uczą się zasad pracy w laboratoriach, poznają metody analizy jakości gleb, wód i powietrza atmosferycznego. Uczą się pozyskiwania danych środowiskowych z dostępnych serwisów, ich analizy statystycznej oraz metod wnioskowania o jakości środowiska.

Kształcenie na potrzeby branż kluczowych (FERS)

W roku akademickim 2024/25 nowo przyjęci studenci kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska będą mieli unikalną możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach finansowanych ramach konkursu „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych” (FERS).

Projekt „KOMpetencje, PASja – Akademia nowoczesnych profesjonalistów AGH (KOMPAS AGH)” realizowany z funduszy FERS obejmie m.in. nieodpłatne uczestnictwo w szkoleniach kończących się uzyskaniem certyfikatów (kosztorysowanie z Norma EXPERT i STANDARD, świadectwa charakterystyki energetycznej, audyt energetyczny, audytor wewnętrzny systemu ISO 14001:2015, PRINCE2 Foundation), warsztatach z wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w projektach i strategii rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych. Projekt obejmuje również wyjazdy studyjne oraz płatne, miesięczne staże zawodowe.

Tematyka i program studiów

Na następnych stronach (za poniższymi linkami) prezentujemy krótkie opisy wybranych przedmiotów prowadzonych na studiach inżynierskich IMŚ. Można również znaleźć informacje o projektach studentów realizowanych w ramach zajęć lub prac kół naukowych.

Między innymi:

Zajęcia terenowe

W ramach studiów inżynierskich organizowane są wyjazdy do zakładów przemysłowych i komunalnych pokazujące instalacje ograniczające oddziaływanie na środowisko, poprawną gospodarkę odpadami, funkcjonowanie działów ochrony środowiska w firmach.

Studenci uczestniczą również w krótkich wycieczkach w czasie których pobierają próbki do analiz, trenują umiejętności pomiarowe, zapoznają się z budową i działaniem systemów monitoringu.

Więcej informacji o wyjazdach terenowych

Laboratoria

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci poznają zasady pracy w laboratoriach przy wykonywaniu analiz jakości gleby, wody i powietrza. Poznają tez podstawy chemii nieorganicznej, organicznej oraz wybrane metody analizy instrumentalnej służące analityce próbek środowiskowych. Laboratoria prowadzone są w ramach min. zajęć z nauk o ziemi, biologii i ekotoksykologii, gospodarki odpadami, gleboznawstwa, rekultywacji, hydrologii, monitoringu środowiska, inżynierii ochrony powietrza, systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków.

Huragan Katrina

Modelowanie i analiza danych

Data mining, analizy statystyczne i modelowanie są stałym elementem kierunku IMŚ. Uczymy pracy z danymi i na danych. Można nauczyć się podstaw programowania, ale również praktycznego wykorzystania pakietów zarówno licencjonowanego jak i wolnego oprogramowania do rozwiązywania problemów „środowiskowych”.

Studenci IMŚ mają dostęp do pracowni komputerowych z licencjonowanym oprogramowaniem między innymi z zakresu LCA, CAD, GIS i analiz statystycznych.

Przykład modelowania danych można zobaczyć w informacji o przedmiocie Fizyka atmosfery z meteorologią i klimatologią

Umiejętności projektowe

Na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska można zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji nowoczesnych obiektów infrastruktury do produkcji czystej energii z wody, do zapobiegania skutkom suszy i powodzi, a także związanych z oczyszczaniem powietrza i ścieków, gospodarką odpadami oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych. Program naszego kierunku umożliwia zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej, inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Przykłady prac dyplomowych

Koło Naukowe Ochrony Środowiska

SKN Ochrony Środowiska zrzesza studentów zainteresowanych szeroko pojętą inżynierią i ochroną środowiska. Działalność studentów skupia się przede wszystkim na wyjazdach terenowych i badaniach środowiska wodnego jezior i stawów na terenie Krakowa. W 2023 roku Koło otrzymało finasowanie od Rektora AGH na prowadzenie własnych badań. Wyniki badań uzyskały wyróżnienie Jury oraz Nagrodę Publiczności na 64 Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH w sekcji Inżynieria Środowiska i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym za referat „Rewitalizacja ulicy Krupniczej w Krakowie”.

Absolwenci

Absolwenci są najlepszą wizytówką kierunku studiów. Zobacz krótkie historie losów absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska na stronie internetowej o

absolwentach Inżynierii Środowiska

oraz na krótkich filmach dostępnych na YouTube dzielą się swoimi osiągnięciami i wspomnieniami ze studiów.

YouTube

Co później?

Studia na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska dają wiele możliwości późniejszej pracy.

Przedsiębiorstwa

Usługi komunalne, zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków, gospodarowanie i przetwarzanie odpadów.

Laboratoria

Stacje Chemiczno-Rolnicze, Laboratoria Analiz Środowiskowych, laboratoria przyzakładowe.

Firmy i organizacje

Organizacje pozarządowe, think tanki, fundacje, firmy zajmujące się modelowaniem i analizą danych.

Urzędy

Praca administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych oraz zarządzaniem i kontrolą środowiska (np. Inspekcji Ochrony Środowiska).

Zakłady przemysłowe

Praca w działach ochrony środowiska i działach zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji ograniczających emisje do środowiska.

Biura projektowe

Projektowanie sieci, instalacji i technologii, projektowanie budowlane.

Drugi Stopień/Studia magisterskie

Czyli jeszcze więcej atrakcji na każdej z czterech specjalności do wyboru:

Absolwenci

Zobacz krótkie historie losów absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska

Inżynieria i Monitoring Środowiska

Zatroszcz się o klimat i zostań inżynierem środowiska. Zapisz się do nas na studia w systemie e-Rekrutacja.
E-Rekrutacja

"Kalendarz rekrutacji letniej 2024/2025"
Kalendarz rekrutacji