Studia magisterskie na kierunku Geodezja i Kartografia


Specjalności


Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa

GIP Studia w ramach tej specjalności przygotowują do prowadzenia prac związanych z geodezyjną obsługą różnorodnych inwestycji na każdym etapie ich realizacji. − poznają unikalny sprzęt pomiarowy, taki jak: interferometr radarowy, georadar, echosonda, wózek do pomiaru geometrii i diagnostyki tras szynowych, toromierz cyfrowy do pomiaru geometrii torów i rozjazdów, aliniometr, inklinometr, skanery laserowe, tachymetr skanujący, precyzyjny tachymetr robotyczny,
− projektują własne oprogramowanie umożliwiające zastosowanie skomputeryzowanych systemów pomiarowych w pracach realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
− stosują specjalistyczne oprogramowanie w projektowaniu, obliczeniach i analizach wyników przy rozwiązywaniu problemów z zakresu geodezji inżynieryjno-przemysłowej,
− biorą udział w praktykach zawodowych i wycieczkach technicznych,
− potrafią rozwiązywać problemy techniczne, korzystać z nowoczesnych technologii pomiarowych, prowadzić badania literaturowe w celu znalezienia rozwiązania postawionych problemów,
− są przygotowani do podjęcia współpracy z przedstawicielami innych dziedzin nauk technicznych oraz specjalistami z branży inżynieryjnej i przemysłowej.
Program studiów obejmuje także pomiary inwentaryzacyjne wszelkiego typu obiektów budowlanych dla potrzeb oceny ich parametrów geometrycznych oraz monitorowanie przemieszczeń obiektów i ich otoczenia z wykorzystaniem zaawansowanych systemów pomiarowych.
Link do prezentacji Specjalności


Geoinformacja i Geodezja Górnicza

GiGG Studia w ramach tej unikalnej w Polsce specjalności przygotowują do wykonywania wszelkich pomiarów związanych z obsługą budownictwa podziemnego tuneli drogowych i transportu szynowego oraz z projektowaniem, budową i eksploatacją kopalń podziemnych i odkrywkowych włącznie z pomiarami obiektów o dużej wysokości. Program studiów obejmuje także badania wpływów wszelkiej działalności inwestycyjnej na przekształcenia terenów oraz kształcimy umiejętności planowania i realizowania działań profilaktycznych dla zagrożonych obiektów. W ramach tych badań wykorzystujemy najnowsze technologie satelitarnej interferometrii radarowej InSAR i satelitarnych systemów nawigacji GNSS. Jednym z istotnych zagadnień programu studiów jest również problematyka ochrony środowiska na terenach przekształconych w sposób naturalny lub antropogeniczny, gdzie rejestruje się istotne przemieszczenia i deformacje powierzchni terenu. Z wykorzystaniem technologii skaningu laserowego prowadzimy także badania związane z ochroną budynków i infrastruktury technicznej zagrożoną deformacjami.
Przeglądnij więcej o specjalnościGeoinformatyka, Fotogrametria i Teledetekcjafotka Pomiary geodezyjne wykonuje się różnymi metodami, pośród których wyróżnia się grupa metod nazywanych zdalnymi lub bezkontaktowymi. Istotą tych metod jest wpierw rejestracja obiektów na zdjęciach naziemnych, lotniczych czy obrazach satelitarnych a później właściwy pomiar 3D na tak uzyskanych materiałach. Od kilku lat stosowana jest nowa metoda polegająca na skanowaniu laserowym z platform mobilnych, takich jak samolot, helikopter, samochód, a dla małych obiektów - ze stanowisk stacjonarnych. Studenci specjalności poznają wymienione metody i uczą się jak ze zdjęć czy laserowej chmury punktów wydobywać informacje a następnie wprowadzać je do systemów informacji przestrzennej, określanych jako GIS.
Przeglądnij więcej o specjalnościGospodarka Nieruchomościami i Kataster

GNiKGospodarka Nieruchomościami i Kataster jest to specjalność wychodząca naprzeciw aktualnemu oraz przyszłemu zapotrzebowaniu na specjalistów posiadających ugruntowaną wiedzę z pogranicza trzech dziedzin: geodezji, katastru oraz gospodarki nieruchomościami. Kształcenie związane z katastrem nieruchomościami ma na celu zapoznać Studentów specjalności z bieżącymi sposobami prowadzenia katastru nieruchomości oraz z rozwiązaniami dotyczącymi jego modernizacji i aktualizacji. Edukacja w zakresie gospodarki nieruchomościami związana jest przede wszystkim z działalnością zawodową rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami oraz pracami geodezyjno-prawnymi związanymi z geodezyjną obsługa gospodarki nieruchomościami takimi jak podziały czy rozgraniczenia nieruchomości.
Strona specjalności
Przetwarzanie i Analiza Geodanych

Geomatyka

Specjalność ta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na ekspertów posiadających wiedzę oraz umiejętności przetwarzania i analizy danych, związanych głównie z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi. Zagadnienia poruszane w ramach specjalności dotyczą pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystania informacji dotyczących Ziemi jako planety oraz obiektów przestrzennych z nią powiązanych.
W ramach specjalności studenci zapoznają się z przetwarzaniem swego rodzaju ciągu technologicznego, rozpoczynającego się od określenia cech geometrycznych, fizycznych i opisowych obiektów, a prowadzący do produktu końcowego, często wizualizacji wykonanej z zastosowaniem metod kartograficznych. Po drodze, zwykle wymagane jest przeprowadzenie szeregu działań obejmujących przetwarzanie i złożone analizy tych danych, z zastosowaniem automatycznych procesów opartych na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji.
Program specjalności dostosowany jest do wymagań na uprawnienia geodezyjne z zakresów 3 (geodezyjne pomiary podstawowe) i 6 (redakcja map). Wiedza i umiejętności nabyte w ramach specjalności, pozwalają na zatrudnienie w administracji publicznej oraz firmach wymagających pracowników przygotowanych do przetwarzania i analizy geodanych. Poza tym, specjalność PiAG jest doskonałym sposobem na rozpoczęcie kariery naukowej. Strona specjalności

Link do prezentacji Specjalności

Uzyskaj magisterium na naszym Wydziale na wybranym kierunku:

Warunki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia