Studia magisterskie na kierunku Informatyka Geoprzestrzenna

Specjalności

Modelowanie informacji o środowisku

MIŚModelowanie informacji o środowisku jest specjalnością zorientowaną na rozwiązywanie problemów środowiskowych z zastosowaniem metod modelowania komputerowego. W dobie wzrostu zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów z zakresu opracowania analizowania i udostępniania informacji o stanie i prognozie jakości środowiska i klimatu Wydział GGiIŚ opracował i udostępnił w 2022 roku po raz pierwszy możliwość specjalizowania się w tej dziedzinie. Absolwenci tej specjalności są przygotowywani m.in. do stosowania zaawansowanych metod modelowania procesów meteorologicznych, hydrologicznych i zachodzących w środowisku glebowym oraz korzystania z zaawansowanych informatycznych technik prognozowania poziomu zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Program tej specjalności stanowi bowiem unikalne połączenie zagadnień z zakresu informatyki przestrzennej, analizy danych oraz Inżynierii i Monitoringu Środowiska. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem środowiskowych danych przestrzennych, tworzących oprogramowanie oraz aplikacje webowe na potrzeby realizacji polityki udostępnia informacji o środowisku. Specjalność ta daje także możliwość aplikowania do firm realizujących projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe w zakresie prognozowania stanu środowiska. Link do prezentacji specjalnościZarządzanie przestrzenią

GNiK Drugi stopień studiów na kierunku "Informatyka Geoprzestrzenna" o specjalności "Zarządzanie przestrzenią" to kompleksowe podejście do przetwarzania danych i geodanych. Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności „Zarządzanie przestrzenią” uzyska poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie specjalistycznych zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności: rozwiązywania zadań analitycznych i technologicznych, łącząc wiedzę z zakresu geodezji, teledetekcji, kartografii i inżynierii środowiska z umiejętnościami informatycznymi na poziomie, który umożliwia tworzenie nowych zastosowań danych i geodanych, projektowania i wykonywania zaawansowanych analiz danych w interdyscyplinarnych projektach w tym rozwiązywania problemów i konfliktów przestrzennych, pozyskiwania danych przestrzennych z różnych źródeł i oceny ich jakości, integracji i przetwarzania danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i systemów, w tym tworzenia nowej informacji przestrzennej na podstawie istniejących zestawów danych z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i technik matematycznego modelowania, opisu procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni przy wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji, ich modelowania oraz wizualizacji uzyskanych wyników, wykonywania złożonych analiz przestrzennych i stosowania metod statystycznych, dla dużych zbiorów danych (big data), wykorzystywania, gromadzenia, przetwarzania, udostępnia i interpretacji informacji o środowisku, obiektach budowlanych, infrastrukturalnych przy współpracy ze specjalistami branżowymi. Specjalność "Zarządzanie przestrzenią" to rozwój wiedzy i umiejetności w kierunku interdyscyplinarnym z naciskiem na zastosowanie technologii informatycznych zatem kandydaci na tą specjalność mogą posiadać zarówno uzdolnienia techniczne, matematyczne jak i przyrodnicze. Zarządzanie przestrzenią to możliwość poznania nowoczesnej technologii przetwarzania które stanowi paliwo napędu rozwoju społeczeństwa.

Link do prezentacji specjalnościGeoinformacja przemysłowa

GNiKGeoinformacja przemysłowa jest specjalnością, której program stanowi unikalne połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki z dziedzinami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji przestrzennej oraz Inżynierii Lądowej. Absolwenci tej specjalności są przygotowywani m.in. do projektowania i zarządzania bazami danych przestrzennych oraz wizualizacji i interpretacji danych i wyników analiz, a także stosowania zaawansowanych metod modelowania geoinformacji. Ponadto do analizy danych z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz metod przydatnych dla dużych zbiorów danych, do stosowania i rozwijania oprogramowania do modelowania informacji o obiektach i procesach przemysłowych, transportowych i infrastrukturalnych w standardzie BIM, do programowania aplikacji mobilnych oraz do szacowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem obiektów budowlanych na terenach przemysłowych. Intensywny rozwój i cyfryzacja procesów przemysłowych w Polsce i na świecie powoduje, że specjaliści, którzy łączą wiedzę i umiejętności informatyczne i inżynierskie, są szczególnie poszukiwani przez pracodawców do pracy w działach analiz przedsiębiorstw przemysłowych oraz w instytucjach (naukowych, rządowych i samorządowych) działających w sektorze informatyki, inżynierii lądowej i transportu, inżynierii środowiska i gospodarki zasobami naturalnymi, energetyki, telekomunikacji, finansów, itd. Link do pełnego opisu specjalności

Link do prezentacji specjalnościRemote Sensing and GIS

GNiKMaster’s Studies „Remote Sensing and GIS” are carried out in English. This is a unique specialization in Poland, concentrated on the maximization of the use of remote sensing data by the application of the newest world’s achievements of geoinformatics in processing large amounts of spatial data. The graduate of these studies will be able to program the processes of processing and presentation of various types of remote sensing data in the database environment of geographic information systems (GIS). During the studies, students will know the methods of obtaining data from different types of instruments for registration of remote sensing images getting data from various heights (satellite, manned aircraft, drone or terrestrial). They will know the problems of constructing structures of spatial databases and their application in data analyses and presentation of the results of spatial analyses. The third pillar of studying this specialization is programming in the high level of PYTHON and in script language of the environment of data analyses MATLAB. Thus, within the specialization, the students will learn methods of preparing and assessing remote sensing data, as widely as possible using both commercial and open-source data, as well as commercial data published free-of-charge for educational purposes. Due to the co-operation with photo-aviation companies, the students practically get familiar with the process of obtaining airborne data and will independently obtain data from cameras and terrestrial scanners and drone data.
Link do prezentacji specjalności


Uzyskaj magisterium na naszym Wydziale na wybranym kierunku:

Warunki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia
>