Studia podyplomowe

MIĘDZYUCZELNIANA AKADEMIA KLIMATU

Studia Podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) to unikatowa w skali Polski inicjatywa trzech uczelni z istotnym wsparciem ze strony sektora bankowego i biznesu. Za techniczne aspekty kształcenia odpowiedzialna jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, za ekonomiczne i biznesowe – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a za przyrodnicze i humanistyczne – Uniwersytet Wrocławski. Studenci Studiów MAK uzyskają dyplom wystawiony przez te trzy uczelnie


Jest to kompleksowa oferta skierowana do profesjonalisty pragnącego zwiększyć swoją wiedzę na temat zmian klimatu, a przede wszystkim zdobyć praktyczne umiejętności z tym niezwykle istotnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Studia Podyplomowe zostały opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych, generalnie osobach zainteresowanych metodami przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do ich skutków.


Zajęcia będą organizowane przez wszystkie uczelnie współtworzące Studia podyplomowe, a prowadzone przez starannie wyselekcjonowanych wykładowców – uznanych specjalistów, również reprezentantów innych uczelni i biznesu. Gwarantuje to uzyskanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy, wypracowanie szerszej perspektywy, połączenie kompleksowego spojrzenia z branżowym profesjonalizmem. Taki model kształcenia pozwoli także słuchaczom studiów podyplomowych na dobre poznanie się, nawiązanie cennych międzysektorowych kontaktów, jak również wypracowanie wspólnego zrozumienia omawianych zagadnień i problemów.

Strona WWW


Geodezja i Kartografia

Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich

Studia podyplomowe są kierowane do pracowników instytucji i firm, które wykonują opracowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (lub mają to w planach). Ponadto są adresowane do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem tego typu urządzeń w swojej działalności gospodarczej, naukowej lub prywatnej.

Tematyka studiów podyplomowych dotyczy innowacyjnej techniki pozyskiwania danych przestrzennych, jaką są bezzałogowe statki latające (BSL). Jest to technologia pozwalająca na szybkie pozyskiwanie danych i wykonywanie specjalistycznych opracowań. Studia podyplomowe mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod względem ich możliwości technicznych oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Absolwent studiów podyplomowych posiądzie ogólną wiedzę z zakresu przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce, budowy i obsługi BSL, podstaw fotogrametrii cyfrowej oraz pracy w oprogramowaniu do obróbki danych pozyskanych z pokładu BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć uczestnik studiów będzie potrafił pozyskać materiał pomiarowy z pokładu BSL, odpowiednio go przetworzyć, opracować typowe produkty fotogrametrii lotniczej z danych pozyskanych z BSL (np. ortofotoplany, modele 3D) dla charakterystycznych obiektów terenowych.

Strona WWW studiów

Geodezja i Kartografia

Systemy Informacji Geograficznej

Celem studiów jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz wykształcenie umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych), czyli danych o położeniu, właściwościach geometrycznych i relacjach przestrzennych obiektów i zjawisk oraz towarzyszących im danych opisowych.

Absolwent ma przede wszystkim ogólną wiedzę na temat możliwości i zasad funkcjonowania systemów informacji geograficznej, umożliwiającą mu ocenę przydatności GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych w miejscu pracy. Po zrealizowaniu zajęć przewidzianych w planie studiów podyplomowych uczestnik ma umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych) oraz sprawnie posługuje się oprogramowaniem GIS.

Naszą ofertę kierujemy do pracowników instytucji i firm mających (lub mogących mieć) do czynienia z danymi geograficznymi oraz do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem w swojej codziennej działalności narzędzi GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych.

Strona WWW studiów

Geodezja i Kartografia

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych

Zakres studiów został opracowany po konsultacjach branżowych, wykonanych między innymi z przedstawicielami Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, członkami Małopolskiego Klastra BIM, szerokim gronie praktykujących projektantów i geodetów, jak również przedstawicielami największych firm budowlanych w Polsce.

Przedmioty podzielono na obligatoryjne oraz obieralne, przy czym przedmioty obieralne zostały zgrupowane w blokach, pozwalających na realizację programu studiów w wybranej przez słuchacza ścieżce: A – inżynierskiej lub B – menedżerskiej.

W pierwszym semestrze realizowane są trzy przedmioty obligatoryjne. Wstęp do BIM obejmuje niezbędny zakres zagadnień związanych z modelem pojęciowym, definicjami, podstawami technologii oraz elementami metodyki przepływu informacji. Drugi przedmiot jest poświęcony tematyce interdyscyplinarnego projektowania i wymiany danych, i obejmuje między innymi zagadnienia współpracy w jednolitym środowisku danych (CDE) oraz definiowanie zbiorów wymagań do poprawnego zamodelowania warunków technicznych dla oprogramowania. Ostatni przedmiot obligatoryjny dotyczy aspektów formalnych BIM (normy i regulacje), standardów wymiany danych i ich budowy, ze szczególnym naciskiem na formaty otwarte IFC.

W ścieżce A pierwszy semestr zajęć obejmuje przedmiot, który omawia metody i technologie pozwalające na pozyskanie danych reprezentujących obiekt w 3D – za pomocą technik fotogrametrycznych oraz skaningu laserowego. Zajęcia te są uzupełnione o dwa przedmioty budowlane, które systematyzują wiedzę z zakresu projektowania kubaturowego oraz omawiają kwestię projektowania sieci i instalacji budowlanych w perspektywie technologii BIM.

W ścieżce B pierwszy semestr zajęć obejmuje przedmioty dedykowane poprawnym strategiom wdrażania BIM w organizacji (obejmujące cele organizacji, posiadane zasoby i oczekiwane efekty), wiedzę i umiejętności z zakresu kaskadowych metod zarządzania realizowanych projektem BIM z wykorzystaniem metod kaskadowych np. PRINCE2 i zwinnych np. Agile Project Management.

Drugi semestr kładzie nacisk na aspekty zaawansowane zarządzania procesami BIM. Zaplanowano cztery przedmioty obligatoryjne. Na pierwszym omówione zostaną budowlane aspekty kosztorysowania w technologii BIM. Następnie wiedza i umiejętności słuchaczy zostaną poszerzone o integrację technologii BIM ze środowiskiem systemów informacji geograficznej (GIS), a także techniki zarządzania informacją w cyklu życia obiektu. Semestr ten zostanie podsumowany przedmiotem obowiązkowym, w którym słuchacze będą mieli możliwość poznania praktycznych aspektów prowadzenia projektów w technologii BIM. Celem tego przedmiotu jest poznanie katalogu dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń z firmami i instytucjami, które już w tej technologii mają znaczące doświadczenie komercyjne. Omówione zostaną z praktycznego punktu widzenia zarówno aspekty technologiczne, formalne, jak i organizacyjne.

W semestrze drugim, w ścieżce A omówiona zostanie integracja modeli obliczeniowych konstrukcji z modelami BIM, realizowana na przedmiocie poświęconym projektom infrastrukturalnym. Technologicznie na drugim semestrze wiedza z modelowania zostanie uzupełniona o umiejętności automatyzacji pracy na przykładzie programowania platform BIM (Python, Dynamo BIM, Grasshopper). Ponadto przekazane zostaną podstawowe umiejętności związane z analizą danych BIM z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (AI).

W ścieżce B drugi semestr zajęć obejmuje prawne aspekty BIM, szczególnie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, a także techniki szczupłego zarządzania w technologii BIM (Lean BIM Construction), mające na celu doprowadzić do znaczących oszczędności.

Program kształcenia skutkuje dla absolwenta uzyskaniem 7 poziomu Krajowych Ram Kwalifikacji dla BIM Managera – dotyczy ścieżki A oraz ścieżki B.

Strona WWW studiów

Profil Facebook studiów

Geodezja i Kartografia

Szacowanie nieruchomości

Oferta studiów jest skierowana do osób pragnących zdobyć państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, do urzędników państwowych i samorządowych oraz do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień, związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami. Studia przygotowują (po odbyciu praktyki zawodowej u uprawnionego rzeczoznawcy) do egzaminu państwowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Wykładowcy, będący jednocześnie rzeczoznawcami majątkowymi, przyjmują chętnych słuchaczy do odbycia praktyki zawodowej. Program studiów przewiduje pełną realizację minimum programowego, ustalonego dla tego typu studiów przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Świadectwo ukończenia studiów jest akceptowane przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień i Licencji Zawodowych, jako dokument spełniający wymogi, określone przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy staraniu się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Strona WWW studiów

Geodezja i Kartografia

Kursy Dokształcające "Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji"

"DYNAMICZNA KREACJA SZYTA NA MIARĘ POTRZEB" Zapraszamy na zajęcia z Pythona, QGISa, SAGA, ARCGISa - darmowe wykłady, przykładowe ćwiczenia, możliwość zakupu pojedynczych ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Kursy zostały podzielone na dwie grupy modułów: "Pozyskiwanie i przetwarzanie danych teledetekcyjnych" oraz "Zastosowanie teledetekcji i geoinformacji" "

Strona WWW studiów

Geodezja i Kartografia