Studia magisterskie na kierunku Inżynieria i Monitoring Środowiska

SpecjalnościGospodarka Niskoemisyjna

GNiKSpecjalność ta pozwala na uzyskanie kompetencji związanych z wdrażaniem polityki unijnej dotyczącej zarządzania jakością powietrza (Dyrektywa CAFE), ograniczania emisji przemysłowych (Dyrektywa IED), gospodarki niskowęglowej (Dyrektywa CCS), zwiększenia efektywności energetycznej (Dyrektywa EED), mobilności niskoemisyjnej (Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej), a także z przybliżaniem Europy do gospodarki o obiegu zamkniętym w oparciu o pakiet działań zaplanowanych w tym zakresie m.in. w obszarze gospodarki odpadami (w tym Program „zero odpadów” dla Europy), zielonych zamówień publicznych czy ponownego wykorzystywania wody. Link do prezentacji Specjalności
Inżynieria Komunalna

GNiKSpecjalność ta przygotowuje głównie do rozwiązywania wybranych zadań organizacyjnych, projektowych i eksploatacyjnych w obszarze gospodarki komunalnej oraz inżynierii i ochrony środowiska w skali lokalnej. W kształceniu na tej specjalności szczególna uwaga jest zwrócona na problematykę gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi (w tym na ekologistę i odzysk energii z odpadów) oraz gospodarkę wodno-ściekową. Dodatkowo poruszane są inne zagadnienia istotne z punktu widzenia gospodarki komunalnej - zarządzanie jakością powietrza i klimatem akustycznym, remediacja środowiska gruntowo-wodnego oraz gospodarka nieruchomościami. Link do prezentacji SpecjalnościInżynieria Wodna i Sanitarna

GNiKSpecjalność ta przygotowuje głównie do rozwiązywania wybranych problemów projektowych i eksploatacyjnych a także prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych w obszarze szeroko pojętej gospodarki wodnej. Specjalność Inżynieria Wodna i Sanitarna to nie wyłącznie inżynieria sanitarna! W kształceniu na tej specjalności szczególna uwaga jest zwrócona na problematykę uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków (w tym sieci i instalacje wodociągowo-kanalizacyjne), przetwarzania osadów ściekowych, ochrony przeciwpowodziowej i regulacji stosunków wodnych, energetyki wodnej, gospodarki wodami opadowymi i błękitno-zielonej infrastruktury oraz inżynierii wód podziemnych. Link do prezentacji SpecjalnościSystemy Informacji o Środowisku

GNiKKształcimy specjalistów w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych dotyczących presji na środowisko (emisji substancji i energii do środowiska), pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji informacji o środowisku, prognozowania (modelowania) zmian zachodzących w środowisku i wpływu działalności człowieka na środowisko oraz zarządzania systemami monitoringu środowiska. Uczymy pozyskiwać informacje z relacyjnych baz danych i baz danych przestrzennych o środowisku, z automatycznych systemów pomiarowych stanu środowiska i stopnia jego zanieczyszczenia, satelitarnych systemów teledetekcji zmian środowiska oraz sieciowych zasobów danych. Nabyte umiejętności obsługi zaawansowanych systemów przetwarzania danych (GIS – Systemy Informacji Geograficznej) pozwalają zintegrować i przetworzyć uzyskane dane do wykonania zaawansowanych analiz środowiska. Kształcenie w zakresie modelowania emisji zanieczyszczeń do środowiska umożliwia efektywne projektowanie sieci monitoringu i analizowanie wyników pomiarów w szerszym kontekście. Link do prezentacji Specjalności


Uzyskaj magisterium na naszym Wydziale na wybranym kierunku:

Warunki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia