Zmiany Klimatu
Przeciwdziałanie i Adaptacja
Studia Magisterskie

Studia

Studia na kierunku „Zmiany Klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja” wprowadzają w kluczowe dla przyszłości świata zagadnienia naukowe, techniczne i organizacyjne. Kierunek jest odpowiedzią na oczekiwania pracodawców dotyczące przygotowania kompetentnych kadr potrafiących minimalizować wpływ zmian klimatu na ekosystemy, gospodarkę, infrastrukturę i społeczeństwo.
Studia pozwolą lepiej zrozumieć, dlaczego i w jakim kierunku zmienia się środowisko. Dostrzegać problemy zanim staną się palące. Przygotować gospodarkę i społeczność na zmiany.

Praktyczne, inżynierskie podejście do problemów. Laboratoria i sale komputerowe.

Zapraszamy na zajęcia w kilku specjalistycznych laboratoriach i salach komputerowych. Oferujemy możliwość zapoznania się z nowoczesnymi, profesjonalnymi programami do modelowania i wizualizacji zmian środowiskowych. Główny nacisk położony jest na inżynierskie, praktyczne zagadnienia związane z dostosowaniem obszarów miejskich i wiejskich, a także infrastruktury technicznej do skutków zmian klimatu.
Szeroko rozumiana adaptacja do zmian klimatu obejmuje rozwój i wykorzystanie nowych technologii, opracowanie i realizację elastycznych strategii rozwoju, zwiększanie społecznej i gospodarczej odporności na klęski żywiołowe.
Omawiane będą również zagadnienia doboru technologii i działań dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obliczanie śladu węglowego i raportowanie emisji z przedsiębiorstw, wspieranie gospodarki zeroemisyjnej.

Umiejętności niezbędne na zmieniającym się rynku pracy, w nowych zawodach XXI wieku.

W obecnym dynamicznym świecie głównymi atutami na rynku pracy są: elastyczność w nabywaniu umiejętności niezbędnych w nowych, często dopiero tworzących się, stanowiskach pracy oraz rzetelna baza wiedzy i umiejętności podstawowych, których posiadanie daje przewagę na starcie w procesie rekrutacji.
Kierunek Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja oferuje podstawy wiedzy, umiejętności inżynierskich i informatycznych, narzędzi identyfikacji i rozwiązywania problemów, podstaw formalno-prawnych z zagadnień dotyczących raportowania emisji oraz wymagań „proklimatycznych” w procesie inwestycyjnym. Umożliwia również, w ramach zajęć lub aktywności dodatkowych, nabycie umiejętności “miękkich” niezbędnych w sprawnym i elastycznym dostosowaniu się do nowych oczekiwań rynku pracy.

Zajęcia

Na studentów kierunku ZKPiA czekają nowocześnie wyposażone laboratoria i sale komputerowe, praktyki, przedmioty obejmujące podstawy wiedzy z danej dziedziny w połączeniu z przykładami rozwiązywania bardziej zaawansowanych problemów.

Ograniczenie emisji

Grupa przedmiotów wprowadzających w zagadnienia przeciwdziałania zmianom klimatycznym obejmuje przegląd technologii „proekologicznych” (np. zgodnych z wytycznymi BAT – najlepszej dostępnej technologii), oraz bezemisyjnych źródeł energii (OZE oraz „alternatywne” źródła energii). Omawiane są również zagadnienia neutralności klimatycznej (np. gospodarki wodno-ściekowej), sekwestracji CO2, systemów zarządzania środowiskowego.

Adaptacja do zmian klimatu

Adaptacja do zmiany klimatu jest być może największym wyzwaniem, przed którym staje nasza cywilizacja. Zagadnienia z tego zakresu są poruszane przy okazji omawiania między innymi systemu ocen środowiskowych, rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury, zarządzania zlewniowego i ochrony przeciwpowodziowej, adaptacji w planowaniu przestrzennym, retencji wód, gospodarki wodami odpadowymi, zamykania obiegów wody.

Monitoring i modelowanie

Monitoring jest ważnym elementem sterowania rozwojem. W programie studiów znajdziemy przedmioty z zakresu monitoringu emisji gazów cieplarnianych, teledetekcji zmian klimatycznych, zastosowania geoinformatyki w monitoringu środowiska, metodyki badań naukowych, szacowania śladu węglowego, analizy cyklu życia (LCA). Skupiamy się raczej na ocenie technologii oraz zmian środowiskowych i gospodarczych, niż prognozowaniu klimatu.

Zagadnienia ogólne

Program studiów obejmuje krótkie przypomnienie i rozwinięcie wiedzy z zakresu fizyki i chemii środowiska, przyczyn, mechanizmów i skutków zmian klimatu. Oferuje również rozwój umiejętności „miękkich”, jak podstawy negocjacji, przygotowanie prezentacji i projektów, dyskusja i merytoryczna obrona wyników badań. Realizacja projektów magisterskich i obrona pracy magisterskiej rozwija umiejętności przydatne w pracy naukowej i przygotowaniu publikacji.

Zapraszamy !

Do odwiedzenia serwisu poświęconego kierunkowi
Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja.

Między innymi:

Specyfika kierunku
Opis przedmiotów
Sylwetki wykładowców
Newsy i wydarzenia

Co później?

Absolwent kierunku Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja posiada podstawy wiedzy i umiejętności otwierające drogę do specjalizacji zarówno w tworzeniu strategii adaptacji różnych szczebli, raportowania ESG jak i oceny i przygotowania planów i projektów oraz doboru i rozwoju technologii proekologicznych.

Zastosowanie proklimatycznych umiejętności w praktyce zawodowej

w zakładach produkcyjnych i usługowych - przy wdrażaniu projektów proekologicznych, zmniejszaniu śladu węglowego, wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym;

w jednostkach administracji państwowej i samorządowej - przy realizacji polityki klimatycznej, wdrażaniu neutralności klimatycznej i planów adaptacji miast i gmin;

w zarządzaniu kryzysowym związanym z zagrożeniami naturalnymi, inwestycjami budującymi odporność na klęski żywiołowe.

Eksperci ZKPiA są poszukiwani przez

firmy konsultingowe
zakłady przemysłowe
firmy usługowe
urzędy wszystkich szczebli
jednostki naukowo - badawcze
organizacje pozarządowe/fundacje (NGO)
niezależne zespoły eksperckie
społeczności lokalne

Uzyskaj magisterium na naszym Wydziale na wybranym kierunku:

Warunki rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia