Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

AGH Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Nagrody Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Panie Klaudia Wójcik i Wioletta Ślusarczyk -  zdjęcie zrobiono w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii
Nagroda Statuetka- Nagroda Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
Zdjęcie z gali wręczenia nagród- przemowa jednego z uczestników
Zdjęcie z gali wręczenia nagród-wręczenie statuetki
Zdjęcie z gali wręczenia nagród - Wspólne sdjecie uczestników gali.

Klaudia Wójcik i Wioletta Ślusarczyk

III Konkurs prac z dziedziny Geoinformacji.
Nagroda Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 2020
Najlepsza praca magisterska

W III edycji Konkursu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji, w kategorii najlepsza praca magisterska nagrodzono panie mgr inż. Klaudię Wójcik i mgr inż. Wiolettę Ślusarczyk. Praca magisterska zrealizowana została pod opieką dr inż. Anny Przewięźlikowskiej i nosi tytuł „Wykonanie aplikacji mobilnej służącej do aktualizacji informacji o bazie punktów państwowej osnowy wysokościowej, a także ułatwiającej lokalizację tych punktów w terenie”
Uroczyste wręczenie nagródodbyło sięw siedzibie Ministerstwa przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Aplikacja METRICA służy do aktualizacji informacji o bazie punktów państwowej osnowy wysokościowej, a także ułatwiają lokalizację punktów geodezyjnych w terenie. Więcej o aplikacji można się dowiedzieć z filmu przygotowanego przez Wiolettę i Klaudię.

"Metrica - geodezyjna aplikacja mobilna"

Klaudia Wójcik przyszła do nas na studia z II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Wioletta Ślusarczyk przyszła do nas na studia z I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Ogólnokształcące wykształcenie nie przeszkodziło naszym absolwentkom w podjęciu się kształcenia na kierunku technicznym. Świetnie poradziły sobie z programowaniem aplikacji mobilnych i odniosły sukces w skali kraju.

"Diamenty AGH"

Laureatka wraz z Promotorem Dr inż. Robertem Oleniaczem
Laureatka wraz z Promotorem Dr inż. Robertem Oleniaczem

Alicja Doniec z domu Ciężkowska

Diamenty AGH 2021
Wyróżnienie w kategorii „Prace teoretyczne”

W XXIII edycji konkursu „DIAMENTY AGH”, którego ogłoszenie wyników miało miejsce na Uroczystej Gali w dniu 22.10.2021 r., wyróżnienie w kategorii prac teoretycznych otrzymała m.in. praca magisterska Pani Alicji Ciężkowskiej nt. „Badania emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku stosowania kadzideł”, zrealizowana pod opieką dr inż. Roberta Oleniacza.

Głównym celem pracy dyplomowej było rozpoznanie problemu zanieczyszczenia powietrza wynikającego ze stosowania kadzideł. Zakres badań obejmował pomiary stężeń kilkudziesięciu zanieczyszczeń gazowych obecnych w dymie unoszącym się z palących się kadzideł oraz obliczenia na ich podstawie emisji jednogodzinnych i wskaźników emisji. W badaniach uwzględniono 10 różnych rodzajów kadzideł zapachowych w kształcie patyczków, a także kadzidło stożkowe, kadzidło kościelne w formie granulek i ziół oraz kadzidło w kształcie spirali do odstraszania owadów. Pomiary stężeń zanieczyszczeń w unoszonych gazach (ok. 50 substancji gazowych) wykonane zostały za pomocą zaawansowanego analizatora wieloparametrowego typu Gasmet™ DX-4000 wykorzystującego metodę spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Na podstawie wyznaczonych średnich wartości stężeń, strumienia objętości zasysanego gazu i czasu trwania palenia kadzideł określono ładunki emitowanych zanieczyszczeń oraz ich wskaźniki emisji odniesione do masy początkowej kadzideł. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że stosowanie kadzideł w pomieszczeniach o niewielkiej kubaturze, zamkniętych lub słabo wentylowanych może powodować w stosunkowo krótkim czasie znaczne zanieczyszczenie powietrza w tym pomieszczeniu. W przypadku potrzeby ich użycia, zaleca się, aby czas kadzenia lub kontaktu z dymem z kadzidła ograniczyć do niezbędnego minimum.

Mgr inż. Alicja Doniec zd. Ciężkowska jest absolwentką Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (WGGiIŚ) AGH w Krakowie, kierunku Inżynieria Środowiska (studia I i II stopnia). Studia II stopnia (specjalność Gospodarka Niskoemisyjna) ukończyła w roku 2020 z wyróżnieniem. Aktualnie pracuje jako inżynier budowy w STRADOM Sp. z o.o. z główną siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, działającej w branży ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

Alicja przyszła do nas na studia z Liceum Ogólnokształcącego im. Josephie Gebert Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach pod Krakowem.Należy podkreślić, że studia na naszym Wydziale ukończyła z wyróżnieniem, co potwierdza wysoki poziom kształcenia w liceum.

Promotor nagrodzonej pracy dyplomowej- Dr inz. Antoni Rząca - w środku

Jakub Gruca

Diamenty AGH 2021
Wyróżnienie w kategorii „Prace aplikacyjne”

W XXII edycji konkursu „DIAMENTY AGH” w kategorii „Prace aplikacyjne” wyróżniono pracę dyplomową studenta WGGiIŚ Pana Jakuba Grucy pt.: „Opracowanie wtyczki do QGIS do planowania nalotów fotogrametrycznych”.

Praca dotyczyła opracowania wtyczki do QGIS, która służy do projektowania lotniczych nalotów fotogrametrycznych.Pomysł pracy wynikał z zapotrzebowania dydaktycznego na narzędzie tego typu.Wtyczka FlightPlanner powstała w środowisku programistycznym Python, przy projektowaniu nalotu uwzględnia rzeczywistą rzeźbę terenu. Aplikacja została przetestowana w firmie fotogrametrycznej, gdzie również zdała egzamin.Promotorem pracy był dr inż. AntotniRząca.

Student jest absolwentem specjalności Geoinformatyka, Fotogrametrii i Teledetekcja. Pracuje w jako specjalista GIS (Geographic Information Systems) w firmie INWI Development sp. z o. o., która zajmuje się obrotem nieruchomościami i obsługą inwestycji. Jakub odpowiedzialny jest głównie za pozyskiwanie, przetwarzanie i analizę danych przestrzennych dot. największych miast w Polsce oraz automatyzację części prac przy pomocy języka programowania Python.

Jakub przyszedł do nas na studia z IV Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowieim. Henryka Sienkiewicza, i bez większych problemów odnalazł się na studiach technicznych. Maturzystów IV Liceum zapraszamy na studia na naszym wydziale.

Bartłomiej Rój

Konkurs im. Tadeusza Tertila 2022
W kategorii najlepsza praca magisterska w obszarze nauk technicznych

Mgr inż. Bartłomiej Rój, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, zajął I miejsce w XVI edycji Nagrody im. Tadeusza Tertila ufundowanej przez Urząd Miasta Tarnowa i Starostwo Powiatowe w Tarnowie w kategorii najlepsza praca magisterska w obszarze nauk technicznych. Nagrodzona praca pt. "Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych temperaturowych oraz wskaźników wegetacji do badania mikroklimatu miasta” została przygotowana pod opieką dr inż. Ewy Głowienki.

.

Wręczenie nagród Laureatom XVI Nagrody im. Tadeusza Tertila odbyło się w Ratuszu podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego.

Bartłomiej Rój przyszedł do nas na studia z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie im. Jana Pawła II w Tarnowie

Informacje o Konkursach

Konkurs im. Tadeusza Tertila

Nagroda im. Tadeusza Tertila została ustanowiona w 2007 r. Jej patron pełnił funkcję burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923, z przerwą w czasie okupacji miasta przez wojska rosyjskie (1914-1915). Był też posłem do Rady Państwa w Wiedniu i Sejmu Krajowego Galicji we Lwowie oraz członkiem Polskiej Komisji Likwidacyjnej.

Do konkursu można było zgłaszać prace dyplomowe, których tematyka dotyczyła Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, a o nagrodę mogli ubiegać się autorzy prac dyplomowych będący absolwentami studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy mieszkają na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim.


Więcej o konkursie można poczytać tutaj

Diamenty AGH

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową „DIAMENTY AGH” jest organizowany od roku 1998 pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH przez Studenckie Towarzystwo Naukowe afiliowane przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Odbywa się on corocznie w dwóch kategoriach: najlepsza praca teoretyczna i najlepsza praca aplikacyjna. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci AGH, którzy złożyli pracę dyplomową magisterską w terminie przewidzianym programem studiów. Prace przyjęte do Konkursu oceniane są dwuetapowo.

W pierwszym etapie prace zostają ocenione przez właściwe komisje wydziałowe (jury I etapu) powołane przez dziekanów wydziałów AGH. Każda komisja wydziałowa w wyniku oceny prac może przedstawić (wskazać) do drugiego etapu tylko dwie prace – po jednej w danej kategorii konkursu – które uzyskały najwyższą punktację.

Prace, które awansują do II etapu konkursu ocenia komisja uczelniana (Jury II etapu), skład której stanowią pracownicy naukowi, przedstawiciele każdego Wydziału wskazani przez dziekana oraz przedstawiciel organizatorów konkursu, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego jury. Wszystkie prace, które awansowały do drugiego etapu konkursu uzyskują status prac wyróżnionych. Z tych prac Jury II etapu wybiera laureatów I,II i III nagrody w obu kategoriach konkursu.

Autorzy prac wyróżnionych otrzymują medale i dyplomy. Laureaci konkursu otrzymują statuetki i medale oraz nagrody pieniężne.

Więcej o konkursie można poczytać tutaj

Konkurs Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

Nagrody są przyznawane corocznie, według następujących kategorii:

  • prace inżynierskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • prace magisterskie - maksymalnie 4 nagród w formie statuetek,
  • rozprawy doktorskie - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • krajowe publikacje - maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
  • innowacyjne rozwiązania - maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Konkursu o Nagrodę Ministra mogą być zgłaszane:

  • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;
  • publikacje, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • innowacyjne rozwiązania – wdrożone i funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż 3 lata od rozpoczęcia ich użytkowania.
Więcej o konkursie można poczytać tutaj